مدیر

مدیر مرکز نوآوری پسته دانشگاه دامغان

دکتر مهدی صرفی

عضو هیأت علمی دانشکده علوم زمین

شماره تماس

مستقیم: 31177539-023

نمابر: 31177508-023

داخلی: 7539

پست الکترونیک: m.sarfi@du.ac.ir

آدرس: ساختمان امیر کبیر، طبقه دوم

معاون

معاون مرکز نوآوری پسته دانشگاه دامغان

حسن خطیب‌زاده

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

شماره تماس

مستقیم: 31177539-023

نمابر: 31177508-023

داخلی: 7539

پست الکترونیک: khatibzadeh@du.ac.ir

آدرس: ساختمان امیر کبیر، طبقه دوم

کارشناس

کارشناس مرکز نوآوری پسته دانشگاه دامغان

جعفر محمدی

-- (کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر)

شماره تماس

مستقیم: 31177539-023

نمابر: 31177508-023

داخلی: 7539

پست الکترونیک: j.mohammadi@du.ac.ir

آدرس: ساختمان امیر کبیر، طبقه دوم

کارشناس

کارشناس مرکز نوآوری پسته دانشگاه دامغان

محمد طاهری

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

شماره تماس

مستقیم: 31177539-023

نمابر: 31177508-023

داخلی: 7539

پست الکترونیک: mohammad-taheri@du.ac.ir

آدرس: ساختمان امیر کبیر، طبقه دوم

کارشناس

کارشناس مرکز نوآوری پسته دانشگاه دامغان

علی خلیلی‌نژاد

کارشناسی ارشد اقتصاد

شماره تماس

مستقیم: 31177539-023

نمابر: 31177508-023

داخلی: 7539

پست الکترونیک: ali.khne73@gmail.com

آدرس: ساختمان امیر کبیر، طبقه دوم

کارشناس

کارشناس مرکز نوآوری پسته دانشگاه دامغان

کاوه عضدی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

شماره تماس

مستقیم: 31177539-023

نمابر: 31177508-023

داخلی: 7539

پست الکترونیک: azodikaveh@gmail.com

آدرس: ساختمان امیر کبیر، طبقه دوم

TOP