درباره ما

 

دکتر مهدی صرفی (مدیریت مرکز)

 

مهندس حسن خطیب زاده (معاونت مرکز)

 

دکتر قدرت حسنی (سرپرست تیم اجرایی)

 

پست الکترونیکی:  m.sarfi@du.ac.ir

شماره تلفن: 35220235-023

 

پست الکترونیکی:        ---          

شماره تلفن: 35220235-023

 

پست الکترونیکی:  qhassani@gmail.com

شماره تلفن:           ---           

 

 

 

تیم اجرایی

 

مهندس محمد طاهری

 

مهندس جعفر محمدی

 

مهندس وهاب غفوریان

 

مهندس ستار مظفری

 

پست الکترونیکی:

mohammadtaheri612

gmail.com@

 

پست الکترونیکی:

jafarmohammadi1994

yahoo.com@

 

پست الکترونیکی:

smv.ghafourian

@gmail.com

 

پست الکترونیکی:

sattarmozaffari@gmail.com

TOP